Sparrisklassificering inom EU

Sparrislåda-2017-copy-300x220-1

Dessa normer gäller för skott av sorter av Asparagus officinalis L. avsedda att levereras färska till konsumenten, dvs. inte sparris avsedd för industriell bearbetning.

Sparris indelas i fyra grupper efter färgen.

1. Vit sparris.
2. Violett sparris, dvs. delvis vita skott med toppar i rosa till violett/purpurrött.
3. Violett/grön sparris, dvs. delvis violetta och gröna skott.
4. Grön sparris, dvs. till stor del gröna skott med gröna toppar.

Dessa normer gäller inte för grön och violett/grön sparris med en diameter understigande 6 mm eller för vit och violett
sparris vars diameter understiger 8 mm, packad i enhetliga buntar eller enhetsförpackningar.

KVALITETSBESTÄMMELSER
Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav som sparris skall uppfylla efter iordningställande och packning.
A. Minimikrav
Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna skall skotten vara:
– hela,
– friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion,
– fria från skador till följd av olämplig tvättning (skotten får tvättas men inte blötläggas),
– rena, praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,
– friska till utseende och lukt,
– praktiskt taget fria från skadedjur,
– fria från skador orsakade av gnagare eller insekter,
– praktiskt taget fria från stötskador,
– fri från onormal yttre fuktighet, dvs. tillräckligt torkade efter tvätt eller kylning med kallt vatten,
– fria från främmande lukt och/eller smak.
Snittytan vid skottbasen skall vara så ren som möjligt. Skotten får inte heller vara ihåliga, kluvna, skalade eller brutna. Små
sprickor som uppstått efter skörden är dock tillåtna om de inte är större än vad som anges i avsnitt IV A;Kvalitetstoleranser.
Sparris skall vara i ett sådant tillstånd att:
– den tål transport och hantering, och
– den är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.
B. Klassificering
Sparris indelas i de tre klasser som anges nedan.
Klass Extra
Sparris i denna klass skall vara av högsta kvalitet. Skotten skall vara välformade och praktiskt taget raka och topparna skall vara
väl slutna bedömt utifrån den aktuella gruppens normala egenskaper. Det får endast förekomma mycket lätta spår av rost som konsumenten kan avlägsna genom normal skalning. Vit sparris skall ha vita skott och toppar (endast en mycket svag rosa färgton på skotten är tillåten). Grön sparris skall vara helt och hållet grön. Sparris i denna klass får inte uppvisa några tecken på träighet. Snittytan vid skottbasen skall vara så vinkelrät som möjligt. För att förbättra presentationen av sparris i buntar får dock de yttersta skotten vara avskurna på snedden om fasningen inte är större än 1 cm.
Klass I
Skott i denna klass skall vara av god kvalitet, och välformade. De får vara lätt böjda och topparna skall ha en slutenhet som är god med hänsyn till den aktuella gruppen. Det får förekomma lätta spår av rost om konsumenten kan avlägsna dessa genom normal skalning. Vit sparris får även ha en svag rosa färgton på skotten och topparna. Grön sparris skall vara grön på minst 80 % av längden.
Vit sparris får inte ha träiga skott. Andra grupper får ha en lätt träig nederdel om denna försvinner vid normal skalning. Snittytan vid skottbasen skall vara så vinkelrät som möjligt.
Klass II
Denna klass omfattar sparris som inte uppfyller kraven för de högre klasserna men som uppfyller de minimikrav som anges ovan. Jämfört med klass I får skotten vara mindre välformade, mer böjda och topparna får vara något öppna bedömt utifrån den aktuella gruppens normala egenskaper. Det får förekomma spår av rost om konsumenten kan avlägsna dessa genom normal skalning.
Vit sparris får ha en svag färgning på topparna (även grön).
Violett sparris får ha lätt grönfärgade toppar.
Grön sparris skall vara grön på minst 60 % av längden.
Skotten får vara aningen träiga.
Snittytan längst ned på skottet får vara något sned.

BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING
Storleken bestäms av skottets längd och diameter.
A. Storlekssortering efter längd
Skottens längd skall vara:
– större än 17 cm för lång sparris,
– 12-17 cm för kort sparris,
– 12-22 cm för sparris i klass II, tillrättalagd men inte buntad i förpackningarna,
– högst 12 cm för sparristoppar.
Vit och violett sparris får inte vara längre än 22 cm och grön och violett/grön sparris inte längre än 27 cm
B. Storlekssortering efter diameter
Skottens diameter skall mätas på mitten.
I tabellen nedan anges den minsta diametern samt storleksindelningen.
Kvalitet Färggrupp Minsta diameter Storleksindelning
Extra Vit och violett
Violett/grön och grön 12 mm
10 mm 12-16 mm
10-16 mm minst 16 mm med en skillnad på max. 8 mm i förpackningen eller bunten
I Vit och violett
Violett/grön och grön 10 mm 6 mm 10-16 mm 6-12 mm minst 16 mm med en skillnad på max. 10 mm i förpackningen eller bunten minst 12 mm med en skillnad på max. 8 mm i förpackningen eller bunten
II Vit och violett
Violett/grön och grön 8 mm 6 mm
Inga bestämmelser avseende enhetligheten.

TOLERANSBESTÄMMELSER
I varje förpackning medges en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven för den på varje förpackning angivna klassen.
A. Kvalitetstoleranser
Klass Extra
5 % i antal eller vikt av skott som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för klass I, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen eller har lätta oläkta sprickor som uppstått efter skörden.
Klass I
10 % i antal eller vikt av skott som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för klass II, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen eller har lätta oläkta sprickor som uppstått efter skörden.
Klass II
10 % i antal eller vikt av skott som varken uppfyller kraven för klassen eller minimikraven, dock inte produkter med rötangrepp eller annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion.
Förutom ovanstående 10 % kan medges 10 % i antal eller vikt av ihåliga skott eller skott med mycket små sprickor som uppstått vid tvättning. Det får under inga omständigheter förekomma mer än 15 % ihåliga skott i en förpackning eller bunt.
B. Storlekstoleranser
För samtliga klasser: 10 % i antal eller vikt av skott som inte överensstämmer med den angivna storleken och som avviker från de angivna gränserna med högst 1 cm på längden och 2 mm i diameter.

BESTÄMMELSER ANGÅENDE PRESENTATION
A. Enhetlighet
Varje förpackning eller bunt skall ha ett enhetligt innehåll och får endast innehålla sparris av samma ursprung, kvalitet, färggrupp och storlek (om storlekssortering är obligatorisk för produkten).
Vad avser färgen får skott som tillhör en annan färggrupp trots detta förekomma inom följande gränser:
a) Vit sparris: 10 % i antal eller vikt av violett sparris i klass Extra och I samt 15 % i klass II.
b) Violett, grön och violett/grön sparris: 10 % i antal eller vikt av sparris ur en annan grupp.
I klass II får vit och violett sparris blandas om detta anges i märkningen.
Den synliga delen av förpackningens innehåll skall vara representativ för det samlade innehållet.
B. Presentation
Sparris får presenteras på följande sätt:
I fast sammanhållna buntar
– De skott som sitter ytterst i bunten skall till utseende och storlek vara representativa för hela bunten. Skott som är förpackade på detta sätt skall vara av enhetlig längd.
– Buntarna skall ligga jämnt fördelade i förpackningen. Varje bunt får vara skyddad med papper.
– Buntar i samma förpackning skall ha samma vikt och längd. Tillrättalagd, men inte buntad, i förpackningen.
C. Förpackning
Sparrisen skall vara förpackad så att den ges ett ändamålsenligt skydd.
De material som används inuti förpackningen skall vara nya, rena och av en kvalitet som inte orsakar yttre eller inre skador på produkten. Det är tillåtet att använda material, t.ex. papper eller märken, med handelsmässiga upplysningar om trycket eller märkningen har utförts med giftfri trycksvärta respektive giftfritt lim. Förpackningarna får inte innehålla främmande beståndsdelar.

BESTÄMMELSER ANGÅENDE MÄRKNING
Varje förpackning skall på en och samma sida med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryck vara märkt med följande uppgifter:
A. Identifiering
Packare och/eller avsändare. Namn och adress eller officiellt utfärdat eller godkänt märke. Om en kod (ett märke) används skall packare och/eller avsändare (eller motsvarande förkortning) anges vid denna kod (detta märke).
B. Typ av produkt
Sparris följt av angivelsen grön violett eller violett/grön (om innehållet i förpackningen inte är synligt från utsidan) och, i förekommande fall, orden kort toppar eller blandning, vit och violett.
C. Produktens ursprung
Ursprungsland och eventuellt produktionsområde eller nationell, regional eller lokal benämning.
D. Handelsmässiga upplysningar
– Klass.
– Storlek, angiven.
a) som minsta och största diameter (för sparris som omfattas av kraven på enhetlighet),
b) som minsta diameter följt av största diameter och orden och större (för sparris som inte omfattas av kraven på enhetlighet).
– Antal buntar eller mindre förpackningar om sparrisen är packad på sådant sätt.
E. Officiellt kontrollmärke (valfritt)